Regulamin szkółek

1. Zasady zawarte w niniejszym Regulaminie dotyczą wszystkich uczestników zajęć sportowych organizowanych przez Akademię Tenisa Barlinek.

2. Rodzice, których dzieci uczęszczają na zajęcia zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem a także regulaminem korzystania z obiektu i przestrzegania ich zasad.

3. Każdy rodzic przed rozpoczęciem szkolenia zobowiązany jest napisać i dostarczyć oświadczenie o stanie zdrowia następującej treści: “Oświadczam, że ogólny stan zdrowia mojego dziecka pozwala mu na udział w organizowanych przez Akademię Tenisa Barlinek zajęciach sportowych”.

4. Uczestników zajęć obowiązuje strój sportowy oraz obuwie z płaską podeszwą.

5. Do czasu trwania jednych zajęć (60 minut) wlicza się rozgrzewkę oraz czynności mające na celu uporządkowanie kortu po treningu.

6. Podczas trwania zajęć rodzice proszeni są o przebywanie poza halą tenisową. Na życzenie udostępniamy pomieszczenie, w którym przy kawie lub herbacie można poczekać na dziecko. Po zakończeniu zajęć rodzic powinien niezwłocznie odebrać dziecko z miejsca odbywania się zajęć.

7. Opłaty za uczestnictwo w szkoleniu opiekun zobowiązuje się opłacać do 10 każdego miesiąca z góry. Opłata po terminie lub jej brak spowoduje niedopuszczenie do zajęć.

8. Nieobecność na treningu nie daje prawa do zwrotu wniesionej opłaty. Istnieje możliwość odrobienia wyłącznie jednej nieobecności z danego miesiąca, z inną grupą treningową po uzgodnieniu z trenerem.

9. Rezygnacja z zajęć w kolejnym miesiącu powinna być zgłoszona przez rodzica na piśmie lub telefonicznie najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem miesiąca. W przypadku rezygnacji z zajęć z uchybieniem terminu 14 dni – rodzic zobowiązuje się pokryć w pełni przypadające na niego koszty.

10. Ceny za zajęcia w grupach dziecięcych i młodzieżowych (4-6 osobowych):

1 TRENING W TYGODNIU – 120 PLN/miesiąc

2 TRENINGI W TYGODNIU – 200 PLN/miesiąc

3 TRENINGI W TYGODNIU – 300 PLN/miesiąc

Konto do wpłat:
Akademia Tenisa Barlinek
nr. 84 1020 5558 0000 8002 3123 5834

11. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem ferii i dni ustawowo wolnych od pracy.

12. Jeżeli w danym miesiącu wg. kalendarza wypada więcej dni treningowych (tj. 5 dla treningów 1x w tyg., oraz 9 lub 10 dla treningów 2x w tyg.), uczestnik nie ponosi z tego tytułu dodatkowych opłat. Analogicznie jeżeli w danym miesiącu wypadnie mniejsza liczba treningów – opłata za zajęcia również pozostaje bez zmian.

13. Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na zamieszczanie w serwisie internetowym lub innych materiałach promocyjnych zdjęć z udziałem ich dzieci proszone są o przekazanie tej informacji trenerowi.

14. Dokonanie opłaty i uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu szkółki tenisowej Akademia Tenisa Barlinek oraz Regulaminu obiektu sportowego.